Permohonan Tukar Syarat, Sekatan atau Kategori Tanah

Maklumat Am

Permohonan Tukar Syarat, Sekatan Atau Kategori Tanah merupakan satu permohonan di mana pemilik berdaftar tanah memohon untuk menukar syarat kegunaan tanah dari satu kegunaan ke satu kegunaan lain. Urusan ini tidak hanya tertumpu pada pertukaran syarat nyata sahaja tetapi, turut menjalankan permohonan bagi pengubahan sekatan kepentingan atau kategori tanah.
Menurut Kanun Tanah Negara 1965 menetapkan bahawa penggunaan sesuatu tanah wajib mengikut syarat, sekatan kepentingan atau kategori tanah sepertimana yang tertakluk dan dinyatakan di dalam dokumen hakmilik. Ini kerana, dengan wujudnya syarat, sekatan kepentingan dan kategori tanah ke atas tanah tersebut Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dapat mengawal kegunaan tanah tersebut pada masa kini dan akan datang agar ia sejajar dengan perancangan pembangunan, infrastruktur, kepadatan penduduk, kesihatan awam dan sebagainya.
Seksyen 124 KTN 1965 menyatakan pemilik tanah perlu memohon kepada PBN untuk mengubah, membatalkan/menghapuskan, mengenakan kategori, syarat dan sekatan kepentingan yang lain daripada kegunaan tanah sekarang bagi memajukan tanah tersebut.

 
 

Senarai Dokumen

Berikut adalah senarai dokumen yang diperlukan :

Bil. Maklumat/Dokumen Mandatori
1 . Carian Rasmi Hakmilik Terkini / Salinan Sah Hakmilik Beserta Salinan Pelan (dalam tempoh 3 bulan) Ya
2 . Salinan Perlembagaan Pertubuhan/Persatuan/Perbadanan Tidak
3 . Salinan Kad Pengenalan Pemilik Ya
4 . Salinan Resit Cukai Tanah Tahun Semasa Ya
5 . Dokumen Hakmilik Keluaran (DHKK) Tidak
6 . Borang 24 Akta Syarikat Tidak
7 . Borang 49 Akta Syarikat Tidak
8 . Jadual 19 Ya
9 . Pelan Tapak Ya
10 . Pelan Pra-Hitungan Ya
11 . Surat pengesahan lantikan pegawai yang boleh menandatangani borang permohonan dan pelan Tidak
12 . Salinan Surat Amanah (Trust Deed) Tidak
13 . Salinan Surat Kuasa Wakil/PA Yang Telah Didaftarkan Di Pejabat Tanah (Jika Berkaitan) Tidak
14 . Carian SSM Tidak
15 . Surat Kebenaran Dari Pihak Berkepentingan - Pemegang Gadaian Tidak
16 . Surat Kebenaran Dari Pihak Berkepentingan - Pemegang Lien Tidak
17 . Surat Kebenaran Dari Pihak Berkepentingan - Pengkaveat Tidak
18 . Surat Kebenaran Dari Pihak Berkepentingan - Pemegang Pajakan Tidak
19 . Salinan Perintah Pembangunan / Surat Kelulusan dari JPRB (Sekiranya perintah pembangunan belum dikeluarkan) Ya
20 . Salinan Memorandum of Association (M&A) Tidak
21 . Gambar Tapak Semasa/Terkini Bersaiz 5R (Gambar menunjukkan berlainan sudut pandangan) Ya
22 . Surat Penyelarasan SiFUS dan Salinan Sijil (Jika Berkaitan) Tidak
23 . Surat Pemakluman Menyelaras/Ubah Syarat daripada Bahagian Strata (Jika Berkaitan) Tidak
24 . Surat Lantikan Melalui Resolusi Syarikat Tidak

 

 

Fi

Maklumat ini merujuk Kaedah-Kaedah Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1995 (Kaedah 53) Bahagian Fee Pejabat.

Bil Perkara Fi (RM)
1. Permohonan Tukar Syarat, Sekatan atau Kategori Tanah RM 150.00

 

 

Cara Memohon

Terdapat dua (2) cara bagi membuat permohonan di Pejabat Tanah iaitu :

Permohonan Atas Talian

 

 
Permohonan di Kaunter Pejabat Tanah